Pārlekt uz galveno saturu

Par mums

Par mums

Pamatojoties uz 2003.gada 12.marta LLU Senāta lēmumu Nr. 4-170 universitātē ir izveidota LLU Informācijas sistēmu daļa, kuras reālā darbība ir sākusies ar 2004. gada 1. janvāri. Informācijas sistēmu daļa ir pārņēmusi funkcijas, kas agrāk bija Informācijas tehnoloģiju fakultātes pārraudzībā. Pamatojoties uz 2014. gada 27. augusta LLU Senāta lēmumu Nr. 8-84 izveidots LLU Informācijas tehnoloģiju un zinātniskā aprīkojuma centrs (turpmāk - ITZAC).

ITZAC ir struktūrvienība, kura ir bāzēta uz divām nodaļām:

 • Informatīvo sistēmu nodaļa – nodrošina LLU informāciju sistēmu analītisko un tehnisko uzturēšanu, jaunu sistēmu izveidi un integrāciju
 • Datortīklu un servisa nodaļa – nodrošina tehnisko iespēju robežās datu pārraides savienojumus LLU datu tīkla robežās, uztur LLU datu centru, galvenos tīkla resursus, nodrošina IT iekārtu tehnisko atbalstu.

Katrai no iepriekšminētajām nodaļām ir iedalītas savas funkcijas, bet visas kopā tās veic vienu funkciju - vienotu LLU informācijas sistēmu, informācijas tehnoloģiju infrastruktūras attīstības un datortehnikas servisa nodrošināšanas īstenošanu universitātē.

ITZAC darbības galvenais mērķis ir nodrošināt IT infrastruktūras attīstību, uzturēšanu un pieejamību LLU, tādejādi veicinot universitātes konkurētspēju, darbības kvalitāti un efektivitāti.

ITZAC darbības galvenie uzdevumi ir:

 1. sagatavot ieteikumus LLU vadībai un realizēt IT infrastruktūras vienotus risinājumus;
 2. nodrošināt integrētas LLU IT vides attīstīšanu un uzturēšanu, piesaistot līdzekļus no LLU budžeta un dažāda veida projektiem;
 3. izstrādāt un uzturēt ar IT vidi saistītos, reglamentējošos LLU iekšējos normatīvos dokumentus, atbilstoši pastāvošai LR likumdošanai;
 4. nodrošināt LLU Informācijas sistēmas, IT infrastruktūras (datu pārraides tīkla, tīkla aparatūras, serveru un sistēmas programmatūras) un datortehnikas vienību servisa funkciju kopumu LLU;
 5. nodrošināt IT lietotājiem tehnisko un metodisko palīdzību;
 6. veidot sadarbību IT jomā ar valstiskām un privātām struktūrām.

ITZAC strādā darbinieki ar pieredzi, kas jau ilgāku laiku universitātē ir uzturējuši un attīstījuši LLU informācijas tehnoloģijas. ITZAC savā darbībā piesaista arī vecāko kursu Informācijas tehnoloģiju fakultātes studentus, kuri būtu ieinteresēti gūt praktiskās iemaņas gan informatīvo sistēmu, gan datorsistēmu un datortīklu projektēšanā, izveidē un to apkalpošanā. ITZAC strādājošie studenti gūst arī praktiskās iemaņas datortehnikas apkalpošana, servisā un programmatūras instalēšanā un konfigurēšanā.

LLU vienotajam datu tīklam ir pieslēgtas visas LLU fakultātes un lielākā daļa LLU mācību infrastruktūras objektu. Vienotajam datu tīklam ir pieslēgtas arī LLU 1., 3., 4., 6., 7., 8 un 10.dienesta viesnīcas. 2011. gadā ir plašināts esošais bezvadu datu tīkla pārklājums uz visiem LLU mācību korpusiem. Wi-Fi tīkla pārklājuma zonu nodrošina 200 vienotas pārvaldības piekļuves punkti.

2013. gadā izstrādāts projekts sakaru kanalizācijas pārvadiem uz Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāti, Dobeles ielu 41 un 5. dienesta viesnīcu.

Attīstoties sadarbībai ar Jelgavas pilsētu, un saskaņā ar pilsētas ielu rekonstrukcijas plāniem, tiek veidots jauns kvalitatīvs optiskā tīkla savienojums:

 • 2014. gadā – Veterinārmedicīnas fakultāte, Valdekas ēku komplekss, Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, 9. dienesta viesnīca.
 • 2014. gadā – Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte, 5., 6., 7., un 8. dienesta viesnīcas.
 • 2013. gadā – Pils, 2. un 3. dienesta viesnīca.
 • 2012. gadā – Lauku inženieru fakultāte, Meža fakultāte, Tehniskā fakultāte, Sporta nams, 1., 2. un 4. dienesta viesnīca.